The Bravest is a 2019 Chinese disaster film directed by Tony Chan.

Official trailers

Sony Pictures Entertainment on Monday, January 06, 2020 released the trailer:
THE BRAVEST Official Trailer - On Digital 1/14.

Story intro

Chinese firefighters struggle to contain a huge fire after an oil pipeline explodes.

Cast

Xiaoming Huang
Jiang Liwei
Jiang Du
Ma Weiguo
Zhuo Tan
Li Fang
Zi Yang
Wang Lu
Hao Ou
Xu Xiaobin
Yong Hou
Wu Chenguang
Xiaotian Yin
Wei Lei
Jason Gu
Zhou Hao
Zhehan Zhang
Zheng Zhi
Ge Gao
Weng Weng
Jiali Ding
Citizen
Zhiguo Du
Ma Weiguo's Father
Jinshan Liu
Citizen
Yuncong Lü
Jiang Miao (as Yuncong Lv)
Zhifei Wang
Jiang Dajun
Wenguang Xu
GM of the harbor

About

The film The Bravest was scheduled to be released on August 1, 2019 (China, People's Republic of China) by Shanghai Bona Cultural Media and Shaw Organisation.

The duration of the film is 120 minutes. The film grossed over CN¥1.7 billion and (US$244 million).

The film had received a "PG-13" rating.

External links

IMDB: Lie huo ying xiong

Wikipedia: The Bravest

Hashtags: #TheBravest, #TheBravestMovie, #Bravest, #BravestMovie, #TonyChan, #HuangXiaoming, #YangZi, #TanZhuo, #ZhangZehan, #GuJiacheng, #YinXiaotiab, #GaoGe, #XiaomingHuang, #JiangDu, #ZhuoTan, #DuJiang, #ZiYang, #HaoOu, #YongHou, #XiaotianYin, #JasonGu, #ZhehanZhang, #GeGao, #JialiDing, #ZhiguoDu, #JinshanLiu, #YuncongLu, #ZhifeiWang, #WenguangXu.

Share