The Protector is a Turkish drama fantasy series directed by Can Evrenol, Umut Aral, Gönenç Uyanık and Binnur Karaevli.
Starring Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Taner Ölmez, Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Yurdaer Okur, Okan Yalabık, Cankat Aydos, Helin Kandemir, Defne Kayalar and others.

Watch the official trailer for The Protector

Netflix on Thursday, February 13, 2020 released the trailer:
The Protector: Season 3 | Official Trailer | Netflix.

What is The Protector about?

After his adoptive father Neset is killed, Hakan Demir, an Istanbul shopkeeper, discovers he's connected to an ancient secret order whose duty is to protect the city. Hakan must embrace his family's legacy as The Protector, a hero with the duty to kill the Immortal and prevent the destruction of the city.
He is helped by Kemal and his daughter Zeynep, members of the secret order of the Loyal Ones.

Who's in the The Protector cast?

Here is the full cast of The Protector.

Hazar Ergüçlü Zeynep Erman
Engin Öztürk Levent  (season 2)
Taner Ölmez Burak  (season 3)
Çağatay Ulusoy Hakan Demir a handsome man in his 20s
Ayça Ayşin Turan Leyla Sancak Erdem's assistant and Hakan's love interest
Yurdaer Okur Kemal Erman Zeynep's pharmacist father, also a Loyal One
Cankat Aydos Memo Hakan's cousin with a gambling problem
Helin Kandemir Ceylan  (season 1-2)
Defne Kayalar Suzan Bayraktar  (episodes 1-2)
Burçin Terzioğlu Rüya  (guest season 1, season 2)
Saygin Soysal Mergen  (season 2)
Erol Gedik Murat  (season 1)
Fatih Dönmez Orkun  (season 1)
Çigdem Selisik Onat Azra  (season 2)
Ayse Melike Çerçi Piraye  (season 2)
Kubilay Karslioglu Serdar  (season 2)
Hakan Ummak Can  (season 2)
Boran Kuzum Okhan  (season 2)
Funda Eryiğit Nisan  (season 3)
Okan Yalabik Faysal Erdem
Mehmet Kurtuluş Mazhar Dragusha Erdem's henchman (season 1-2)
Mehmet Yilmaz Ak Tekin
Senay Aydin Derya
Cem Bender Timur
Hülya Duyar Kamuran
Yigit Kirazci Muhafiz  (past)
Ecem Erkek Sila
Cihat Süvarioğlu Yasin Karakaya  (season 1)
Görkem Mete Demir Isa
Batuhan Gelener Mete
Adal Ince Child Hakan
Selçuk Zurnazanli Selim
Cansu Kurgun Öykü
Efe Can Erdal Metin
Görkem Kasal Civil Police
Sebnem Sönmez Ayse
Neslihan Dönmez Seda
Yücel Erten Neset Korkmaz
Bekir Erdem Oz Chief Constable
Miray Daner Kahin
Bedir Bedir Türbe Bekçisi
Mehmet Ulay Librarian
Ergun Kuyucu Gökhan
Kubilay Ören Police
Hikmet Karagöz Old Man
Saim Karakale Fatih Sultan Mehmet
Celal Öztürk Can
Ezgi Ünal Tourist Girl
Gürkan Gedikli Man at the bar
Ali Oguz Senol Man at the bar
Seyithan Özdemir Kahin's Man
Gazi Seker Young Neset
Asena Akan Singer
Eser Karabil Cevahir
Yasemen Heper Falci
Bengisu Peltek Nurse
Ayse Tastemel Emir's Mother
Günes Çaglar Business man
Cem Yiğit Üzümoğlu Emir  (season 2)
Uraz Kivaner Keyboard
Enver Muhamedi Contrabass
Doruk Uysal Ersan Yilmaz
Nihal Saruhanli Drummer
Mehmet Kehri Master of Calligraphy
Hakan Tolga Polat Police Captain

What are The Protector series specifications?

The The Protector series is produced by Netflix and O3 Medya.

The average duration of each episode is 30-50 minutes. Country of origin: Turkey. Original language: Turkish.

The The Protector series is rated with "PG" rating.

Other sites about The Protector

More information about The Protector you can get at:

Official website: netflix.com/ro-en/title/80189829

IMDB: The Protector

Wikipedia: The Protector (Turkish TV series)

Hashtags: #TheProtector, #TheProtectorSeries, #Protector, #ProtectorSeries, #CanEvrenol, #UmutAral, #GonencUyanık, #BinnurKaraevli, #HazarErguclu, #EnginOzturk, #TanerOlmez, #CagatayUlusoy, #AycaAysinTuran, #YurdaerOkur, #OkanYalabık, #CankatAydos, #HelinKandemir, #DefneKayalar, #BurcinTerzioglu, #SayginSoysal, #ErolGedik, #FatihDonmez, #CigdemSelisikOnat, #AyseMelikeCerci, #KubilayKarslioglu, #HakanUmmak, #BoranKuzum, #FundaEryigit, #OkanYalabik, #MehmetKurtulus, #MehmetYilmazAk, #CihatSuvarioglu, #CemYigitUzumoglu, #SenayAydin, #CemBender, #HulyaDuyar, #YigitKirazci, #EcemErkek, #GorkemMeteDemir, #BatuhanGelener, #AdalInce, #SelcukZurnazanli, #CansuKurgun, #EfeCanErdal, #SelcukZurnazanlı, #GorkemKasal, #SebnemSonmez, #SenayAydın, #NeslihanDonmez, #YucelErten, #BekirErdemOz, #MirayDaner, #BedirBedir, #MehmetUlay, #ErgunKuyucu, #KubilayOren, #HikmetKaragoz, #SaimKarakale, #CelalOzturk, #EzgiUnal, #GurkanGedikli, #AliOguzSenol, #SeyithanOzdemir, #GaziSeker, #AsenaAkan, #EserKarabil, #YasemenHeper, #BengisuPeltek, #AyseTastemel, #GunesCaglar, #UrazKivaner, #EnverMuhamedi, #DorukUysal, #NihalSaruhanli, #MehmetKehri, #HakanTolgaPolat.

Share