The Bravest is a 2019 Chinese disaster film directed by Tony Chan.
The starring cast includes Huang Xiaoming, Yang Zi, Tan Zhuo, Zhang Zehan, Gu Jiacheng, Yin Xiaotiab, Gao Ge, Jiang Du, Hao Ou, Yong Hou and others.

Watch the official trailer for The Bravest

Sony Pictures Entertainment on Monday, January 06, 2020 released the trailer:
THE BRAVEST Official Trailer - On Digital 1/14.

What is The Bravest about?

Chinese firefighters struggle to contain a huge fire after an oil pipeline explodes.

Who's in the The Bravest cast?

Here is the full cast and characters of The Bravest.

Xiaoming Huang Jiang Liwei
Jiang Du Ma Weiguo
Zhuo Tan Li Fang
Zi Yang Wang Lu
Hao Ou Xu Xiaobin
Yong Hou Wu Chenguang
Xiaotian Yin Wei Lei
Jason Gu Zhou Hao
Zhehan Zhang Zheng Zhi
Ge Gao Weng Weng
Jiali Ding Citizen
Zhiguo Du Ma Weiguo's Father
Kei Gambit Ma Weiguo
Jinshan Liu Citizen
Yuncong LΓΌ Jiang Miao (as Yuncong Lv)
Zhifei Wang Jiang Dajun
Wenguang Xu GM of the harbor

When is The Bravest released in cinemas?

The film The Bravest was scheduled to be released on August 1, 2019 (China, People's Republic of China) by Shanghai Bona Cultural Media, Shaw Organisation and Capelight Pictures.

What are The Bravest film specifications?

The duration of the film is 120 minutes. The film grossed over CNΒ₯1.7 billion and (US$244 million).

The film The Bravest is rated with "PG-13" rating.

What are critics and audiences saying about The Bravest?

The Bravest got average rating from critics. IMDB rating is 5.5/10.

More information about The Bravest you can get at:

IMDB: Lie huo ying xiong

Wikipedia: The Bravest

Hashtags: #TheBravest, #TheBravestMovie, #Bravest, #BravestMovie, #TonyChan, #HuangXiaoming, #YangZi, #TanZhuo, #ZhangZehan, #GuJiacheng, #YinXiaotiab, #GaoGe, #XiaomingHuang, #JiangDu, #ZhuoTan, #DuJiang, #ZiYang, #HaoOu, #YongHou, #XiaotianYin, #JasonGu, #ZhehanZhang, #GeGao, #JialiDing, #ZhiguoDu, #KeiGambit, #JinshanLiu, #YuncongLu, #ZhifeiWang, #WenguangXu.

Share