"The Naked Director" is a Japanese semi-biographical comedy-drama web television series directed by Masaharu Take (lead), Eiji Uchida and Hayato Kawai.
The starring cast includes Takayuki Yamada, Shinnosuke Mitsushima, Tetsuji Tamayama, Misato Morita, Jun Kunimura, Lily Franky, Ryo Ishibashi, Tokio Emoto, Koyuki, Kimiko Yo and others.

Here are "The Naked Director" TV series trailer, plot summary, full cast and characters, release date and everything we know so far.

Trailer

Is there a trailer for The Naked Director TV series?

Netflix on Tuesday, July 23, 2019 released the trailer for "The Naked Director" you can watch here:
The Naked Director | Official Trailer 2 | Netflix.

Plot summary

What is The Naked Director TV series plot?

Here is a short review of "The Naked Director" TV series plot summary.

The Naked Director follows the story of "Muranishi's unusual and dramatic life filled with big ambitions as well as spectacular setbacks in his attempt to turn Japan's porn industry on its head."

Cast

Who plays who in the The Naked Director TV series?

Here is the full cast and characters of "The Naked Director" TV series. Actors and actresses are sorted mostly in credits order.

Takayuki Yamada  as Toru Muranishi
Shinnosuke Mitsushima  as Toshi Arai
Tetsuji Tamayama  as Kawada
Misato Morita  as Megumi/Kaoru Kuroki
Jun Kunimura  as Furuya a yakuza
Lily Franky  as Takei a high-ranking police officer
Ryo Ishibashi  as Ikezawa head of the largest pornography company
Tokio Emoto  as Kosuke Mitamura
Koyuki  as Kayo Megumi's mother
Kimiko Yo  as Kozue Muranishi Toru's mother
Pierre Taki  as Wada
Nanami Kawakami  as Miku
Ami Tomite  as Naoko
Takato Yonemoto  as Jimmy
Itsuji Itao  as Ono
Jade Albany Pietrantonio  as Allison Mandy
Dahlia Salem  as Kayo
Ruri Shinato  as Sachiko (Toru Muranishi's first wife)
Mimi Torres  as Miku Minami
Sairi It么  as Junko
Takenori Got么  as Rugby
Hidehisa Ebata
Masatoshi Kihara
Miyabi Koteyama
Ry没tar么 Ninomiya
Norihisa Ogawa
Hyunri
Hiroyuki Seki
Alan Maxson  as Waiter
Akira Murota
K么z么 Takeda
Jessica Blue  as Reporter
Gentle
Gentle Forest Jazz Band  as Ikezawa's club band
Tomomi Maruyama
Tokuma Nishioka
Leo Tamaoki
Miku Uehara
Akiko Aitsuki
Riki And么
Hideyuki Araki
Mansour Fakher
Masahiro Furugoori
Y没mi Got么
Kanon Hanakage
Satsuki Hayakawa
Chiaki Hiratsuka
Kiyozumi Honda
Asato Ide
Mansaku Ikeuchi
Misaki Ishii
Kenji Iwaya
Chiaki Kawamo
Makoto Kikuchi
Shun Kobayashi
Takahiro Konishi
Emiri Kosaki
Sh么ken Kunimoto
Koji Kurosawa
K么hei Mashiba
Jin Matsushita
Hisako Matsuyama
Sh么 Mikura
Shin'ichi Miyazaki
Gantsu Morita
Yuna Ogura
Mai Ohtani  as Mama-san
Aya Sasaki
Tomoyuki Sato  as Hokkaido Police Detective
Hidemi Sekiguchi
Takeaki Shima
Gentaro Shimofusa
Kotar么 Tomomitsu
Donpei Tsuchihira
Takashige Tsuda
Akiyoshi Tsujimoto
Hajime Tsukumo
Miy没 Wagawa
Taro Yabe
Keigo Yuchi
K么tar么 Yoshida  as Nakai
Mizuho Abe
Mia Adams  as Angela
Eri Aihara
Mariko Akama
Miu Akemi
Keito Akutsu
Kiyomi Aratani
Kentez Asaka
Kensuke Ashihara
Manuel D. Baez Jr.  as FBI Captain
Sam Bass  as FBI Agent
Conlan Casal
Tetsuya Chiba
Mark Chinnery  as Prisoner
Pietro Cristo
Matt Duffy  as Dj
Yumi End么
Roisin Fagan
Lehi Makisi Falepapalangi
Naomi Fujita
Hisashi Fukuda
K么ya Fukuda
Tsunaki Fukushima
Junichi Gamou
Kyotaro Gan
Afro Got么
Takeo Gozu
Makoto Hada
Michihiko Hamada
Megumi Haruno
Miwa Hashimoto
Takuya Hashimoto
Sakura Hayashi
Keisuke Hirose
Y没ichir么 Hirose
Moa Hoshizora
Takafumi Hosobuchi
Yui Hosokawa
Joe Hy没ga
Masato Hy没gaji
Y没ko Ichiki
Kisuke Iida
Shuna Iijima
Naoki Ikeuchi
Takafumi Imai
Yuki Imamura
Jun'ichi Inagaki
Miyoko Inagawa
Ten Inami
Hajime Inoue
Takayuki Isawa
Tomoyuki Ishikawa
Shinsuke Ishizaka
Miwa Ishizawa
Mitsunori Izumi
Kirian Jou
Y么ko Kakegawa
So Kaku
Hiroshi Kanbe
Takuya Kaneda
Ry么tar么 Kanehara
Kento Kasahara
Ry么 Katayama
Aoi Kato
Jakujaku Katsura
Shunpei Kawagoishi
F没ta Kimura
Daiki Kobayashi
Mayuko Kobayashi
Yoshimasa Kond么
Jun'ichi Kubozono
Ayano Kud么
Dan Kunkel
Honami Kurashita
Hiroshi Kuroda
Mitsuhiko Kuroda
Takahiro Kuroishi
Hiroshi Kurosawa
Maki Kuwahara
Steven LeFever  as Prisoner 1
Mao
Akaji Maro
Wan Marui
Maruichir么 Maruo
Maruo Maruyama
Kenichi Masuda
Tomoya Masuda
Kosei Matsumoto
Miki Matsumoto
Ry么 Matsumoto
Daisuke Matsunaga
Takuya Matsunaga
Ry么ta Matsushima
Shinichir么 Matsuura
Y没ya Matsuura
Eiko Matsuzaki
Ry么suke Midorikawa
Mayu Minami
G么ichi Mine
Koji Mitsumizo
Sabur么 Miyajima
Mizuho
Kanako Mizumoto
Nobu Morimoto
Asuka Moriyama
Patrick Mullen
Nozomi Muraoka
Reiko Mut么
Mihina Nagai
Hiroomi Nagase
Takashi Naha
Kazuhiro Nakahara
Yoko Nakamura
Ry么ka Neya
Toshimasa Niiro
Kyoko Ninomiya
Isao Nonaka
Takeshi Ohnishi
Mario Ohsawa
Iz么 Oikawa
Yoshiki Oneda
Mariko Ono
Shin'ya Orikasa
Shoka Oshima
Kiyonobu Ota
Fumitaka Otoguro
Hiroki Otsu
Maeko Oyama
Masakazu Saiga
Shinobu Saito
Haruto Sakai
Kazuya Sakai
Mari Sakai
Tadashi Sakata
Yoshi Sak么
Y没 Saotome
Mie Sasaki
Shiho Sasaki
Sakichi Sato
Arata Satou
Kana Satouchi
Saxon Sawai  as FBI Agent
K么ji Seki
Akira Sekiguchi
Anam Sekiguchi
Toyo Sensei
Akiyoshi Shibata
Kiyohiko Shibukawa
Masayuki Shida
Taichi Shimamura
Tomoko Shimazaki
Shin Shimizu
Hiroko Shinkai
Mitsuhiro Shirai
Y没ji Shirakura
Tomio Suga
Shohei Suzuki
Hideki Taira
Dan Takahashi
Ry么hei Takahashi
Shinjir么 Takahashi
Haruki Takano
Akiko Takase
Moe Tanaka
Sh么ichir么 Tanigawa
Mika Yogo Thomsen  as Bystander
Yu Tokui
Eriko Tomioka
K么tar么 Torii
Issa Traore
Yasuko Tsuji
Hisahiro Tsurumori
Taiana Tully
Umi T么d么  as Kozue Muranishi (young)
Chika Uchida
Takeshi Uehara
Uekichi
Takashi Umeda
Jingi Umemoto
Sh么hei Uno
Keigo Unohara
Maki Wachner
Tokage Watanabe
Naho Yamada
Mayumi Yamamoto
Y没suke Yamanaka
Anna Yanagi
Keisuke Yanaka
Ry么tar么 Yonemura
Yuki Yoshida

Filming

What are The Naked Director filming details?

The average duration of each episode is 39 - 54 minutes. Country of origin: Japan. Original language: Japanese.

Rating

What are critics and audiences saying about The Naked Director TV series?

"The Naked Director" TV series got high rating from critics. IMDB rating is 7.8/10.

More information and reviews on "The Naked Director" TV series you can get on the following websites.

Netflix's video on demand streaming service allows subscribers to stream television series and films.

You can watch The Naked Director online streaming on Netflix:

IMDb is an online database of information related to films, television programs, home videos, video games, and streaming content online - including cast, production crew and personal biographies, plot summaries, trivia, ratings, and fan and critical reviews.

The Naked Director on IMDB is available at:

Wikipedia is a multilingual open-collaborative online encyclopedia created and maintained by a community of volunteer editors.

The Naked Director on Wikipedia is available at:

Hashtags: #TheNakedDirector, #TheNakedDirectorSeries, #NakedDirector, #NakedDirectorSeries, #MasaharuTakelead, #EijiUchida, #HayatoKawai, #TakayukiYamada, #ShinnosukeMitsushima, #TetsujiTamayama, #MisatoMorita, #JunKunimura, #LilyFranky, #RyoIshibashi, #TokioEmoto, #Koyuki, #KimikoYo, #PierreTaki, #NanamiKawakami, #AmiTomite, #TakatoYonemoto, #ItsujiItao, #JadeAlbanyPietrantonio, #DahliaSalem, #RuriShinato, #MimiTorres, #SairiIto, #TakenoriGoto, #HidehisaEbata, #MasatoshiKihara, #MiyabiKoteyama, #RyutaroNinomiya, #NorihisaOgawa, #Hyunri, #HiroyukiSeki, #AlanMaxson, #AkiraMurota, #KozoTakeda, #JessicaBlue, #Gentle, #GentleForestJazzBand, #TomomiMaruyama, #TokumaNishioka, #LeoTamaoki, #MikuUehara, #AkikoAitsuki, #RikiAndo, #HideyukiAraki, #MansourFakher, #MasahiroFurugoori, #YumiGoto, #KanonHanakage, #SatsukiHayakawa, #ChiakiHiratsuka, #KiyozumiHonda, #AsatoIde, #MansakuIkeuchi, #MisakiIshii, #KenjiIwaya, #ChiakiKawamo, #MakotoKikuchi, #ShunKobayashi, #TakahiroKonishi, #EmiriKosaki, #ShokenKunimoto, #KojiKurosawa, #KoheiMashiba, #JinMatsushita, #HisakoMatsuyama, #ShoMikura, #ShinichiMiyazaki, #GantsuMorita, #YunaOgura, #MaiOhtani, #AyaSasaki, #TomoyukiSato, #HidemiSekiguchi, #TakeakiShima, #GentaroShimofusa, #KotaroTomomitsu, #DonpeiTsuchihira, #TakashigeTsuda, #AkiyoshiTsujimoto, #HajimeTsukumo, #MiyuWagawa, #TaroYabe, #KeigoYuchi, #KotaroYoshida, #MizuhoAbe, #MiaAdams, #EriAihara, #MarikoAkama, #MiuAkemi, #KeitoAkutsu, #KiyomiAratani, #KentezAsaka, #KensukeAshihara, #ManuelDBaezJr, #SamBass, #ConlanCasal, #TetsuyaChiba, #MarkChinnery, #PietroCristo, #MattDuffy, #YumiEndo, #RoisinFagan, #LehiMakisiFalepapalangi, #NaomiFujita, #HisashiFukuda, #KoyaFukuda, #TsunakiFukushima, #JunichiGamou, #KyotaroGan, #AfroGoto, #TakeoGozu, #MakotoHada, #MichihikoHamada, #MegumiHaruno, #MiwaHashimoto, #TakuyaHashimoto, #SakuraHayashi, #KeisukeHirose, #YuichiroHirose, #MoaHoshizora, #TakafumiHosobuchi, #YuiHosokawa, #JoeHyuga, #MasatoHyugaji, #YukoIchiki, #KisukeIida, #ShunaIijima, #NaokiIkeuchi, #TakafumiImai, #YukiImamura, #JunichiInagaki, #MiyokoInagawa, #TenInami, #HajimeInoue, #TakayukiIsawa, #TomoyukiIshikawa, #ShinsukeIshizaka, #MiwaIshizawa, #MitsunoriIzumi, #KirianJou, #YokoKakegawa, #SoKaku, #HiroshiKanbe, #TakuyaKaneda, #RyotaroKanehara, #KentoKasahara, #RyoKatayama, #AoiKato, #JakujakuKatsura, #ShunpeiKawagoishi, #FutaKimura, #DaikiKobayashi, #MayukoKobayashi, #YoshimasaKondo, #JunichiKubozono, #AyanoKudo, #DanKunkel, #HonamiKurashita, #HiroshiKuroda, #MitsuhikoKuroda, #TakahiroKuroishi, #HiroshiKurosawa, #MakiKuwahara, #StevenLeFever, #Mao, #AkajiMaro, #WanMarui, #JamesMcCauley, #MaruichiroMaruo, #MaruoMaruyama, #KenichiMasuda, #TomoyaMasuda, #KoseiMatsumoto, #MikiMatsumoto, #RyoMatsumoto, #DaisukeMatsunaga, #TakuyaMatsunaga, #DavidBlue, #RyotaMatsushima, #ShinichiroMatsuura, #YuyaMatsuura, #EikoMatsuzaki, #RyosukeMidorikawa, #MayuMinami, #GoichiMine, #KojiMitsumizo, #ChristopherSwindle, #SaburoMiyajima, #Mizuho, #KanakoMizumoto, #NobuMorimoto, #AsukaMoriyama, #PatrickMullen, #NozomiMuraoka, #ReikoMuto, #MihinaNagai, #EricTiede, #HiroomiNagase, #TakashiNaha, #KazuhiroNakahara, #YokoNakamura, #RyokaNeya, #ToshimasaNiiro, #KyokoNinomiya, #IsaoNonaka, #JJDunlap, #TakeshiOhnishi, #MarioOhsawa, #IzoOikawa, #YoshikiOneda, #MarikoOno, #ShinyaOrikasa, #ShokaOshima, #KiyonobuOta, #FumitakaOtoguro, #CurtMega, #HirokiOtsu, #MaekoOyama, #MasakazuSaiga, #ShinobuSaito, #HarutoSakai, #KazuyaSakai, #MariSakai, #TadashiSakata, #SieraCasey, #YoshiSako, #YuSaotome, #MieSasaki, #ShihoSasaki, #SakichiSato, #ArataSatou, #KanaSatouchi, #SaxonSawai, #KojiSeki, #KeithSilverstein, #AkiraSekiguchi, #AnamSekiguchi, #ToyoSensei, #AkiyoshiShibata, #KiyohikoShibukawa, #MasayukiShida, #TaichiShimamura, #TomokoShimazaki, #MauriceLaMarche, #ShinShimizu, #HirokoShinkai, #MitsuhiroShirai, #YujiShirakura, #TomioSuga, #ShoheiSuzuki, #HidekiTaira, #DanTakahashi, #MirandaParkin, #RyoheiTakahashi, #ShinjiroTakahashi, #HarukiTakano, #AkikoTakase, #MoeTanaka, #ShoichiroTanigawa, #MikaYogoThomsen, #YuTokui, #MarkHildreth, #ErikoTomioka, #KotaroTorii, #IssaTraore, #YasukoTsuji, #HisahiroTsurumori, #TaianaTully, #UmiTodo, #ChikaUchida, #TakeshiUehara, #Uekichi, #TakashiUmeda, #JingiUmemoto, #ShoheiUno, #KeigoUnohara, #MakiWachner, #TokageWatanabe, #NahoYamada, #MayumiYamamoto, #YusukeYamanaka, #AnnaYanagi, #KeisukeYanaka, #RyotaroYonemura, #YukiYoshida.