The Protector is a Turkish drama fantasy series directed by Can Evrenol, Umut Aral, Gönenç Uyanık and Binnur Karaevli.
Starring Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Taner Ölmez, Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Yurdaer Okur, Okan Yalabık, Helin Kandemir, Cankat Aydos, Saygin Soysal and others.

Watch the official trailer for The Protector

Netflix on Wednesday, June 17, 2020 released the trailer:
The Protector Season 4 | Official Trailer | Netflix.

What is The Protector about?

After his adoptive father Neşet is killed, Hakan Demir (Çağatay Ulusoy), an Istanbul shopkeeper, discovers he's connected to an ancient secret order whose duty is to protect the city. Hakan must embrace his family's legacy as The Protector, a hero with the duty to kill the Immortal and prevent the destruction of the city.
He is helped by Kemal and his daughter Zeynep (Hazar Ergüçlü), members of the secret order of the Loyal Ones.

Who's in the The Protector cast?

Here is the full cast and characters of The Protector.

Hazar Ergüçlü Zeynep Erman
Engin Öztürk Levent (season 2-3)
Taner Ölmez Burak (season 3)
Çağatay Ulusoy Hakan Demir a handsome man in his 20s
Ayça Ayşin Turan Leyla Sancak Erdem's assistant and Hakan's love interest
Yurdaer Okur Kemal Erman Zeynep's pharmacist father, also a Loyal One
Helin Kandemir Ceylan (season 1-2)
Cankat Aydos Memo Hakan's cousin with a gambling problem
Saygin Soysal Mergen (season 2)
Burçin Terzioğlu Rüya (guest season 1, regular season 2-3)
Çigdem Selisik Onat Azra (season 2)
Defne Kayalar Suzan Bayraktar (episodes 1-2)
Fatih Dönmez Orkun (season 1)
Ayse Melike Çerçi Piraye (season 2)
Erol Gedik Murat (season 1)
Kubilay Karslioglu Serdar (season 2)
Hakan Ummak Can (season 2)
Boran Kuzum Okhan (season 2)
Miray Daner oracle (season 2-3)
Funda Eryiğit Nisan (season 3)
Okan Yalabik Faysal Erdem
Mehmet Kurtuluş Mazhar Dragusha Erdem's henchman (season 1)
Bige Önal Berrin
Ilayda Alisan Aylin
Emre Mutlu Sami
Halit Özgür Sari Arif
Marley Estrada Aylin
Mehmet Yilmaz Ak Tekin
Hasan Üner Birol
Fred Mancuso Birol
Adal Ince Child Hakan
Cihat Süvarioğlu Yasin Karakaya (season 1)
Senay Aydin Derya
Cem Bender Timur
Saim Karakale Fatih Sultan Mehmet
Hülya Duyar Kamuran
Yigit Kirazci Muhafiz (past)
Ecem Erkek Sila
Görkem Mete Demir Isa
Batuhan Gelener Mete
Selçuk Zurnazanli Selim
Cansu Kurgun Öykü
Efe Can Erdal Metin
Görkem Kasal Civil Police
Sebnem Sönmez Ayse
Neslihan Dönmez Seda
Yücel Erten Neset Korkmaz
Bekir Erdem Oz Chief Constable
Furkan Esen Young
Bedir Bedir Türbe Bekçisi
Mehmet Ulay Librarian
Ergun Kuyucu Gökhan
Kubilay Ören Police
Hikmet Karagöz Old Man
Celal Öztürk Can
Ezgi Ünal Tourist Girl
Gürkan Gedikli Man at the bar
Ali Oguz Senol Man at the bar
Seyithan Özdemir Kahin's Man
Hamit Annak Man
Burcu Özer Woman
Gazi Seker Young Neset
Asena Akan Singer
Eser Karabil Cevahir
Kerim Altinbasak Fake Vezir
Dogaç Gözüdeli Boy
Yasemen Heper Falci
Bengisu Peltek Nurse
Ayse Tastemel Emir's Mother
Cem Yiğit Üzümoğlu Emir (season 2)
Günes Çaglar Business man
Uraz Kivaner Keyboard
Kaan Çakir Selim
Enver Muhamedi Contrabass
Doruk Uysal Ersan Yilmaz
Nihal Saruhanli Drummer
Mehmet Kehri Master of Calligraphy
Hakan Tolga Polat Police Captain

What are The Protector series specifications?

The The Protector series is produced by Netflix and O3 Medya.

The average duration of each episode is 30-50 minutes. Country of origin: Turkey. Original language: Turkish.

The The Protector series is rated with "PG" rating.

More information about The Protector you can get at:

Official website: netflix.com/ro-en/title/80189829

IMDB: The Protector

Wikipedia: The Protector (Turkish TV series)

Hashtags: #TheProtector, #TheProtectorSeries, #Protector, #ProtectorSeries, #CanEvrenol, #UmutAral, #GonencUyanık, #BinnurKaraevli, #HazarErguclu, #EnginOzturk, #TanerOlmez, #CagatayUlusoy, #AycaAysinTuran, #YurdaerOkur, #OkanYalabık, #HelinKandemir, #CankatAydos, #SayginSoysal, #BurcinTerzioglu, #CigdemSelisikOnat, #DefneKayalar, #FatihDonmez, #AyseMelikeCerci, #ErolGedik, #KubilayKarslioglu, #HakanUmmak, #BoranKuzum, #MirayDaner, #FundaEryigit, #OkanYalabik, #MehmetKurtulus, #BigeOnal, #IlaydaAlisan, #EmreMutlu, #HalitOzgurSari, #MarleyEstrada, #MehmetYilmazAk, #CihatSuvarioglu, #HasanUner, #FredMancuso, #CemYigitUzumoglu, #AdalInce, #SenayAydin, #CemBender, #SaimKarakale, #HulyaDuyar, #YigitKirazci, #EcemErkek, #GorkemMeteDemir, #SelcukZurnazanlı, #BatuhanGelener, #SelcukZurnazanli, #CansuKurgun, #SenayAydın, #EfeCanErdal, #GorkemKasal, #SebnemSonmez, #NeslihanDonmez, #YucelErten, #BekirErdemOz, #FurkanEsen, #BedirBedir, #MehmetUlay, #ErgunKuyucu, #KubilayOren, #HikmetKaragoz, #CelalOzturk, #EzgiUnal, #GurkanGedikli, #AliOguzSenol, #SeyithanOzdemir, #HamitAnnak, #BurcuOzer, #GaziSeker, #AsenaAkan, #EserKarabil, #KerimAltinbasak, #DogacGozudeli, #YasemenHeper, #BengisuPeltek, #AyseTastemel, #GunesCaglar, #UrazKivaner, #KaanCakir, #EnverMuhamedi, #DorukUysal, #NihalSaruhanli, #MehmetKehri, #HakanTolgaPolat.

Share